Katas Shotokan et Katas Okinawaien

HabersetzerKatas

COMPARATIF KARATE JAPONAIS & OKINAWAIEN

KArate Shotokan : Kanazawa Sensei
Shinjibukan (Okinawaien) : Onaga Michiko Kanchō.
plus d’autres senseis dont je n’ai pas trouvé le nom.

Shotokan Heian Shodan Shinjibukan Pinan Nidan
Shotokan Heian Nidan Shinjibukan Pinan Shodan
Shotokan Heian Sandan
Shotokan Heian Yodan Shinjibukan Pinan Yon dan
Shotokan Heian Godan Shinjibukan Pinan Go Dan
Shotokan Tekki Shodan Shinjibukan Naihanchi Sho Dan
Shotokan Bassai Dai Shinjibukan Passai (Dai)
Shotokan Empi
Shotokan Jion Shinjibukan Jyon
Shotokan Hangetsu
Shotokan Kankudai Chatanyara no Kushanku
Shotokan Chinte Shinjibukan Chinto
Shotokan Unsu Shinjibukan Unsu