Katas : Japon et Okinawa

COMPARATIF KARATE JAPONAIS & OKINAWAIEN

KArate Shotokan : Kanazawa Sensei
Shinjibukan (Okinawaien) : Onaga Michiko Kanchō.
plus d’autres senseis dont je n’ai pas trouvé le nom.

Shotokan Heian Shodan

.

Shinjibukan Pinan Nidan

Shotokan Heian Nidan

.

Shinjibukan Pinan Nidan

Shotokan Heian Yodan

.

Shinjibukan Pinan Yon dan

Shotokan Heian Godan

.

Shinjibukan Pinan Go Dan

Shotokan Tekki Shodan

.

Shinjibukan Naihanchi Sho Dan

Shotokan Bassai Dai

.

Shinjibukan Passai (Dai)

Shotokan Empi

.

xxxx

Shotokan Jion

.

Shinjibukan Jyon

Shotokan Hangetsu

.

xxxxxx

Naha Te

Shotokan Kankudai

.

Chatanyara no Kushanku

Shotokan Chinte

.

Shinjibukan Chinto

Shotokan Unsu

.

Shinjibukan Unsu